હોમ લર્નિંગ | તારીખ 23-02-2022

Learn at Home / Online Tech Blog


  હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

 ✍️ વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી... 
તારીખ 23-02-2022 ના વિડીયોતારીખ 21-02-2022 ના વિડીયો
તારીખ 17-02-2022 ના વિડીયો


તારીખ 16-02-2022 ના વિડીયો

તારીખ 12-02-2022 ના વિડીયો

તારીખ 31-01-2022 ના વિડીયોતારીખ 28-01-2022 ના વિડીયોતારીખ 25-01-2022 ના વિડીયો


તારીખ 24-01-2022 ના વિડીયો
તારીખ 20-01-2022 ના વિડીયોતારીખ 18-01-2022 ના વિડીયો


તારીખ 17-01-2022 ના વિડીયો


ધોરણ-1


 ધોરણ-2 


 ધોરણ-3 


 ધોરણ-4 


 ધોરણ-5 


 ધોરણ-6 


 ધોરણ-7 


 ધોરણ-8 


 ધોરણ-9 & 10 


 ધોરણ-11 & 12 


📚📚🙏🙏🙏🙏📚📚

Learn at Home / Online Tech Blog

WhiteHat Jr: Book Free Math, Music & Coding Class App


WhiteHat Junior: Live Coding, Math & Music Class Booking App - Live 1:1 online coding classes for kids in grades 1-12.

WhiteHat Junior is the top coding learning platform for young minds. Our sole mission is to transform children from consumers to makers of technology forever. Kickstart your child's journey to becoming the tech world's next billion-dollar idea by booking a free class. We teach the fundamentals of coding - logic, structure, sequence and algorithmic thinking to enable children to generate creative results, viz. Websites, animations and apps.

WhiteHat Jr App

What makes Whitehat Jr. special?💯


Today, in the computer age, less than 1% of schools teach coding in childhood. As a result of a huge gap in the requirements of the new world and the skills of our children.
WhiteHat Junior introduces and prepares your 6-14 year old child for this new coding world. They learn the fundamentals of coding - logic, structure, sequence and algorithmic thinking - to produce creative results such as animations and apps.

WhiteHat Junior's 1:1 live coding classes from our expert coding teachers make classes more dynamic, ensuring effective concept learning for all students. These teachers are selected through WhiteHat's industry-leading 5-step teacher selection process

Through WhiteHat Junior's coding courses, kids will learn how to:


• Apply the essentials of coding: logic, structure, sequence
• Build websites, animations and apps
• Analyze data using programming languages
• Think like a problem solver
• Understand the way technologies interact with each other

App Features:

Schedule a free test class: Book a free 1:1 live coding class for your child with one of our experienced coding teachers.

Build a Personal Website: Every child who registers for a free trial class can create a free personal website in 30 seconds.


Follow on -

Facebook: https://www.facebook.com/whitehatjr/
Twitter: https://twitter.com/whitehatjunior
YouTube: https://www.youtube.com/whiethatjunior
Previous Post Next Post