-->

હોમ લર્નિંગ : તારીખ 18-09-2021

Learn at Home / Online Tech Blog


તારીખ : 18/09/2021 નું હોમ લર્નિંગ ડાયરેક યુટ્યુબ ના માધ્યમથી.

 ✍️ વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા ધોરણની નીચે આપેલી લિંક ખોલીને આજનું ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવો યુટ્યુબ ના માધ્યમથી... 

ધોરણ-1


 ધોરણ-2 


 ધોરણ-3 


 ધોરણ-4 


 ધોરણ-5 


 ધોરણ-6 


 ધોરણ-7 


 ધોરણ-8 


 ધોરણ-10 


 ધોરણ-12 


📚📚🙏🙏🙏🙏📚📚

Learn at Home / Online Tech Blog
SeeCloseComment