ધોરણ-6 | STD-6

ધોરણ 6 ના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો માટે ઉપયોગી સાહિત્ય (material) અંહી મૂકવામાં આવેલ છે. જે તમામ વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને શિક્ષકો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. 

MCQ Test

ગણિત : Maths 

વિજ્ઞાન : Science

 ધોરણ 6 થી 8 વિજ્ઞાન વિષયના તમામ એકમના MCQ આધારિત પ્રશ્નો અને જવાબોની PDF બુક ફ્રી ડાઉનલોડ કરો. 

 ધોરણ 6 થી 8 ગણિત વિષયના તમામ એકમના MCQ આધારિત પ્રશ્નો અને જવાબોની PDF બુક ફ્રી ડાઉનલોડ કરો.