ધોરણ-1

 ધોરણ 1 ના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો માટે ઉપયોગી સાહિત્ય (material) અંહી મૂકવામાં આવેલ છે. જે તમામ વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને શિક્ષકો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. 

ધોરણ 1ના બાળકો માટે... ઘરે લખવા માટે  હોમવર્કની ફાઈલ નીચે લિંકમાં આપેલ છે જે પ્રિન્ટ કરીને કે PDF ડાઉનલોડ કરીને ઉપયોગ કરી શકો.