ગુજરાતી વ્યાકરણ | Download Gujarati Crammer (Vyakaran) PDF Useful For All Competitive Exams And Teachers or Students

ગુજરાતી વ્યાકરણ | Download Gujarati Crammer (Vyakaran) PDF Useful For All Competitive Exams And Teachers or Students


Geet Submission Gujarati Grammar Na Video Gujarati Grammar Video


ગુજરાતી વ્યાકરણ | Download Gujarati Crammer (Vyakaran) PDF


Gujarati Grammar Imp | Important Gujarati Grammar


Particular attention should be paid to the element of protection and the level of compensation.


Genuine agents must be vigilant first and foremost to protect their client's investments.


This means that the agent should also avoid a situation where the client's capital is at risk by being lured to offer higher returns to the client.


The definition of a fair return can vary. Emphasize that your agent is clear about safety and returns when investing.


Based on your profile, the investment advisor-agent should be the one who takes into account your profile i.e. your total income, expenses, liabilities, family status, future expenses, risk taking etc.


 Give advice in the same way. Bring yourself the same investment tool or plan. It's important for the agent to be concerned about your commissions, but also to make sure that your investment capital doesn't overflow or paperwork.


After sales service is also of paramount importance to any product or service. The investing agent should not be free to get your commission by getting you to invest.


The agent should provide you relevant service even after the investment, such as if you later get confused about the investment, the required investment documents do not reach you, you lose it, you have to sell the investment. , e.t.c.


 An agent should be available to assist you. 'Now stay away from such agents, wondering where to get the commission if they want to avoid this service.


eg. The agent will take you to mediclaim, but what's the point of an agent who is not helping you get your claim when you are hospitalized? Draw attention to new investment opportunities


ગુજરાતી વ્યાકરણ | Download Gujarati Crammer (Vyakaran) PDF


Gujarati grammar (tense)

ગુજરાતી ગ્રામર વ્યાકરણ ડાઉનલોડ PDF


1. નામ અને તેના પ્રકારો 

2. સર્વનામ 

3. ક્રિયાપદ 

4. વિશેષણ 

5. ક્રિયાવિશેષણ 

6. વાક્યરચના 

7. વાક્યરચના પ્રકારો 

8. વિરામચિહ્નો: ભાગ-૧ 

9. વિરામચિહ્નો: ભાગ-૨ 

10.  પ્રત્યય 

11.  કહેવતો 

12.  રૂઢિપ્રયોગ 

13.  વિભકિત 

14.  નિબંધ લેખન 

15.  અહેવાલ 

16.  સાર લેખન 

17.  સમાસ: ભાગ-1 

18.  સમાસ: ભાગ-2 

19.  સ્વર સંધિ 

20.  વ્યંજન સંધિ 

21.  છંદ: ભાગ-૧ 

22.  છંદ: ભાગ-૨ 

23. છંદ ભાગ-3 

24. છંદ ભાગ-4 

25. અલંકાર:ભાગ-1 

26. અલંકાર:ભાગ-2 

27. અલંકાર:ભાગ-3 


ગુજરાતી વ્યાકરણ | Download Gujarati Crammer (Vyakaran) PDF Useful For All Competitive Exams And Teachers or Students


Axar Education Free Education Gujarati Language App Provide Gujarati Vyakran (Gujarati Grammar).


All Subject Cover this app


Download This App


=> Chepter Wise All subject Index Provide

=> All Topic

સમાનર્થી શબ્દો

તળપદા સમાનર્થી શબ્દો

વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો

શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દો

વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલ શબ્દો

રૂઢી પ્રયોગ

કેહવતો

સંધિ

જોડણી

સમાસ

અલંકાર

છંદ

વિભક્તિ

નીપાત

કૃદંત

પ્રેરક ભાવે વાક્ય

કર્તરી કર્મની

વાક્ય સંયોજન વાક્ય વિશ્લેષણDownload Gujarati Grammar App

In this application We include the most of topic of Gujarati Grammar In Gujarati like,


Download This App


 • Alankar,
 • Rules of jodani,
 • Krudant,
 • Nipat,Vibhakti,
 • Chhand,
 • Samas,
 • Name and His Prakar,
 • Visheshan,
 • Sarvnam,
 • Kriyavisheshan,
 • Kriyapad,
 • Sanyojak,
 • Namyogi,
 • Keval Prayogi Avayav,
 • Purv Prataya ane Par Pratyay and
 • Viramchinho.


Previous Post Next Post