આંખનું ટેસ્ટ, તમારી આંખની તપાસ કરો તમારા મોબાઈલથી | Eye Test App for Android Mobile | eye exam app

Eye Test App for Android Mobile | eye exam app

👁️ જાતે તમારા મોબાઈલથી તમારી આખનું ટેસ્ટ કરો -  ચેક કરો તમારી આંખમાં નંબર છે કે નહીં

👌આઈ ટેસ્ટ - આંખનું ટેસ્ટ, તમારી આંખની તપાસ કરો તમારા મોબાઈલથી

★ નંબર,  રંગ અંધત્વ (કલર બ્લાઇન્ડનેસ) ની તપાસ કરો

★ તમારી નજર કેટલી ઝડપી છે તે ચેક કરો

*★ અને અન્ય આંખના ટેસ્ટ વગેરે જુઓ નિચેની લિંકથી⤵️*

આ લિંકથી:- 

👌  મિત્રોને આગળ શેર કરો 👌


Eye Test App for Android Mobile | eye exam app


Eye Test App for Android Mobile | Eye Exam App: Best Your Eye Testing App Download 2020: When was the last time you got your eyes tested? you can not miss? With this eye test you can easily and completely test your vision at home! After having the test you should be able to decide whether you should see an eye doctor. Taking vision tests is fun, and you can even share the results with your friends on Facebook.

Eye Test Best App for Android Mobile | eye exam app


Eye test When was the last time you had your eye exam?


When was the last time you got tested? You don't have advice? Eye checkup allows you to completely examine your eyes completely! After the test, it will be known whether your eye has been examined or not. Have fun with vision tests, and share results with friends on Fizzy!

The app is in English! Please don't give me a bad rating because the app is not in your language!*

The app is in Hindi! please email me*


There are 12 types of eye tests in the app (6 FREE and 6 PRO .)

 • visual acuity test
 • An Ishihara Color Blindness Test
 • Color cube game to test your vision and speed
 • 4 amsler grid test
 • An AMD test for macular degeneration
 • a glaucoma survey
 • aka a written test. How much do you know about the eye?
 • contrast sensitivity test
 • Landolt C/Tumbling E Test
 • astigmatism test
 • duochrome test
 • an OKN strip test
 • red unsaturation test


Disclaimer:
Eye tests are not perfect because of the variation in each screen's accuracy (screen size, brightness/contrast, resolution). Holding a phone of screen size 30cm/12inch about 4" away from your eyes will give you almost accurate results. If you have a 7" tablet hold it 52cm/20inch away from your eyes.

Do not consider the tests in the official tests of the app. These tests are only meant to give you an idea of ​​whether you should go to an eye doctor or go to an eye therapy.

visual acuity
Visual acuity testing is a routine part of an eye exam, especially in the case of vision problems. At a young age, these vision problems can often be corrected or corrected. Undetected or untreated vision problems can lead to permanent vision loss.

color blindness
Check if you are color blind.

Amsler Grid: The Amsler Grid is a grid of horizontal and vertical lines used to check for vision problems caused by changes in the retina, specifically the macula, as well as the optic nerve.

AMD: Age-related macular degeneration is a progressive eye condition that affects millions of people

Glaucoma: Glaucoma is a group of diseases that damage the optic nerve of the eye and can result in vision loss. If left untreated, it can lead to blindness.

Contrast sensitivity: A contrast sensitivity test examines the ability to distinguish between light and dark.

Landolt C: The Landolt C is the standard optotype for acuity measurement in most European countries.

Tumbling E: This test is the standard visual acuity test for people who cannot read the Roman alphabet.

Astigmatism: Astigmatism is a vision condition that causes blurry vision that makes it difficult to see fine details, either up close or far away.

DUOCHROME TEST: This test is used to estimate whether you are long or short sighted.

OKN STRIP test: An official test to test your vision for specific eye problems.

Red color blindness: The optic nerve is sensitive to red, so when it is damaged, red objects can appear dull, washed out, or discolored.

Eye Test and Check Your Eye Number Best Application


Process:

- Make sure you are in a comfortable position
- Make sure there is no glare on the phone screen.
- Hold your phone at a distance of about 40 cm/16 inch from your eyes.
- Close one eye at a time


During the test you will see different objects. Try to identify the object shown. The order of the items is random. This prevents sequence learning and guessing the answer.
Properties:
- Many eye charts available: Snellen charts, Landolt "C", Tumbling E, charts with pictures for young children
- Objects are shown randomly
- measurement statistics are available


ઓનલાઇન ટેક્સબુક ઈન્ડેન્ટ અંગે BISAG તાલીમ


BLO ને GARUDA, nvsp અને VHA એપ્લિકેશનમાં ફોર્મની કામગીરીમાથી મુક્તિ આપવા બાબત


What to do if you get bad results?


If your results indicate that you may have vision problems, you should see an eye doctor. Getting regular eye exams improves eye health. It also allows your doctor to measure your vision and make necessary changes to your prescription.

You can also download eye training app to maintain your eyesight and improve vision. You should take better care of your eyes and vision. Preserving vision health is one of the most important tasks for us. Lack of proper eye care and eye examination can result in serious loss of vision.

Eye Test and Check Your Eye Number Best Application

Download Other Eye Testing Apps

If you experience any eye problems using web browsers, to-do apps, calendars, composing messages or checking phone book or call logs, you should be checked to see if you are using eye treatments. and/or whether vision training is required.

Night Vision Improve Night Vision It Also Improve Night Vision This visual acuity test improves your visual acuity and your night vision.

Previous Post Next Post