પરીક્ષા આયોજન ફાઇલ | Exam Ayojan File PDF & Word + Result Sheet

પરીક્ષા આયોજન ફાઇલ 2022-23 | Exam Ayojan File PDF & Word + Result Sheet Download
પ્રાથમિક શિક્ષણમાં આવનારી વાર્ષિક પરીક્ષામાં ઉપયોગી ફાઈલ અહીં મુકવામાં આવી છે. જે સૌ શિક્ષકમિત્રોને ઉપયોગી બનશે

મહત્વપૂર્ણ લિંક

👉સત્રાંત પરીક્ષા  2022-23 આયોજન પરીક્ષાની Excel  ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો

👉સત્રાંત પરીક્ષા  2022-23 આયોજન પરીક્ષાની PDF  ફાઈલ ડાઉનલોડ કરો


પરીક્ષા આયોજન ફાઇલ : ડાઉનલોડ કરો 
વાર્ષિક પરીક્ષા નવું ટાઈમટેબલ : ડાઉનલોડ કરો

Exam Ayojan File


Std 3 to 8 Exam Timetable 2022 | Exam Material for Preparation | Parixa Aayojan File 2022


Varshik parixa timetable 2022: Welcome to our site. Here we talk about the Annual Exam (Varshik Parixa) of std 3 to 8 of primary school. we also add the best exam material for preparation to get good marks in the annual exam. In this article, Varshik parixa timetable 2022 is given below. 

Important Link: વાર્ષિક પરીક્ષા ૨૦૨૨ નો કાર્યક્રમ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.


In view of the above topic and context, it is to be mentioned here that the schedule of the second-semester examination for evaluating the students studying in all the medium government, grant-aided, and self-reliant primary schools of the state with the same question papers are included here for which the following instructions have to be taken into consideration.  

Second Semester (Varshik) Parixa 2021-22 na Dhoran 3 thi 8 na Tamam Vishayoni Saman Parixa ane tena Samay Patrak ange Jaruri Suchanao
  • In this Annual Exam, the second syllabus will be considered in all subjects of Std. 6 to 8. 
  • Similar tests of Gujarati (first language), Mathematics, Science, Social Science, Environment will have to be implemented. Government primary schools will have to implement the same tests for all academic subjects.
  • In schools where a shift system is implemented, examinations of all subjects of all standards will have to be conducted as per the given schedule. 
  • The responsibility for language purity and Proof of paper is of  The District Education Committee - District Primary Education Officer as well as Govt. Corporation.  
  • Students of Std. 3 and 4 will have to write answers in the test paper. Students of Std. 5 to 8 will have to write the answers in a separate answer book with a pen.
  • Necessary arrangement of maps in social science subject and graph in mathematics subject has to be done by the district system to the corporation along with the test papers.  
  • Representative study findings for this are given along with the standard and subject.  
  • You have to send the CD of test papers to the nodal officer appointed by you on the date mentioned from here.  If the nodal officer cannot be present due to circumstances then the responsible employee has to send the authority letter which he can coordinate with the district governor, DEO as well as DPEO.  
  • In case of non-availability, printing can be done as per the rate contract of District Panchayat / Corporation and a proper distribution system has to be arranged at the school level.
  • The instructions issued from time to time by the Government under COVID-19 should be followed.

Best Material for Annual Exam Preparation for students

Here is a collection of exam material for primary school from our site www.gujarateducare.in. The students can easily download materials like test papers, model papers, practice papers, books, quizzes, projects, videos and many more. It will help students and tutors to improve their study and get good marks and performance in the final exam.
 

Download Varshik Parixa Aayojan File

In March-April of Every Year, an Annual exam is held in primary schools. Here you can download the annual exam planning file

Varshik Parixa Aayojan File Download 2022

Download Varshik Parixa Aayojan File

Gujarat Council for Educational Research and Training (GCERT) officials have published the standard exam schedule from 3 to 8, 2022. The officials have published the standard time from 3 to 8. The first semester exams will start on the 18th of March 2022. In this article, we will give you all the information about the 2022 primary school schedule. Read on to find out.

પરીક્ષા આયોજન ફાઈલ ૨૦૨૨ ડાઉનલોડ કરો.


Dear Visitors, Thanks for visiting for the daily latest educational and technological updates. Here we provide daily updates about primary school-related latest circulars, educational news, and other competitive exams materials.

Dear Visitors, Thanks for visiting every day to our blog. We also provide all the exam papers and their answer keys. This blog also provides daily updates about Gujarat through all Gujarati language Newspapers. 

Here we provide the latest technology about gadgets. This blog provides standard 1 to 8 poems and books. you can also translate language English to Gujarati by using Google translate gadget.

We hope, your daily visit to our blog for new various posts, educational news, updates on our blog. A test or examination is an assessment intended to measure a test-takers knowledge, skill, aptitude, physical fitness, or classification in many other topics. 

A test may be administered verbally, on paper, on a computer, or in a predetermined area that requires a test taker to demonstrate or perform a set of skills. Tests vary in style, rigor, and requirements. 

For example, in a closed book test, a test taker is usually required to rely upon memory to respond to specific items whereas, in an open book test, a test taker may use one or more supplementary tools such as a reference book or calculator when responding. 

A test may be administered formally or informally. An example of an informal test is a reading test administered by a parent to a child. A formal test might be a final examination administered by a teacher in a classroom or an I.Q. the test administered by a psychologist in a clinic. 

Formal testing often results in a grade or a test score. A test score may be interpreted with regards to a norm or criterion, or occasionally both. The norm may be established independently, or by statistical analysis of a large number of participants. 

An exam is meant to test a person's knowledge or willingness to give time to manipulate that subject.

Previous Post Next Post