ન્યુ પરિણામ પત્રક ધોરણ 1 થી 8 | Download New Parinam Patrak For STD 1 to 8 in Excel or PDF File 2022-23

Shazam App: Identify Any Song In Seconds

About Shazam App
Shazam app is a smartphone app that recognizes the music you hear. It’s the most effective method to explore, discover and share your favorite music. Shazam app has more than one billion users. The time it took to achieve one billion Shazams and today we are delivering 1 billion results per month! This app is amazing, accessible now on both the Apple as well as Android stores. We’re always on the lookout for new and exciting ways to please our customers.

મહત્વપૂર્ણ લિંક એક્સેલ ફાઈલ.

ધોરણ-8 ની પરિણામ પત્રકની સરસ એક્સેલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-7 ની પરિણામ પત્રકની સરસ એક્સેલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-6 ની પરિણામ પત્રકની સરસ એક્સેલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-5 ની પરિણામ પત્રકની સરસ એક્સેલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-4 ની પરિણામ પત્રકની સરસ એક્સેલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-3 ની પરિણામ પત્રકની સરસ એક્સેલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-2 ની પરિણામ પત્રકની સરસ એક્સેલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ધોરણ-1 ની પરિણામ પત્રકની સરસ એક્સેલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.


મહત્વપૂર્ણ લિંક ધોરણ-૧-૨ PDF

પરિણામ પત્રક નમૂનો- D-1, D-2, D-3, D-4 PDF ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક.

ક્યા‌ ધોરણમાં કેટલા ગુણ નું પરિણામ બનાવવુ ? પરિણામપત્રક બાબત પરિપત્ર તારીખ:-6/4/2022 વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો. 


Founder of Shazam App
Shazam an app for smartphones that provides you with the name and the artist behind the music that plays around you was created at the end of 1999 with the help of Mukherjee, Chris Barton, Philip Inghelbrecht and Avery Wang. They developed the software to analyze audio that could determine any song – however, the application was quite different at the time.

GIVE AN ANSWER TO: “WHAT’S THAT SONG?”
Shazam app can recognize every song in a matter of seconds. Discoverartists, lyrics, artists videos, playlists and lyrics all completely absolutely free. More than 1 billion installations and more.

“Shazam is an app that feels like magic” – Techradar.com (http://techradar.com/)

“Shazam is a gift… a game changer” – Pharrell Williams, interview with GQ

Think you can Beat Shazam? To discover, try playing using your Shazam App while watching the show!

WHY YOU’LL LOVE IT
Find the title of any song within seconds. Listen to it and add it the song to Apple Music playlists.
Follow along with the time-synched lyrics.
You can watch music video via Apple Music or YouTube.
Turn on Dark Theme on Shazam.
Get Shazam for Wear OS.

SHAZAM APP ANYWHERE, AT ANYTIME
Use the Pop-up Shazam app to locate music on any app , be it Instagram, YouTube, TikTok…
No connection? Problem solved! Shazam when offline.
Make sure you turn off Auto Shazam app to keep finding songs even after you quit the application.


WHAT ELSE?
Discover what’s well-known in your town or country by using Shazam charts.
Download suggested songs and playlists to explore new music.
Open any song in Spotify, Apple Music or YouTube Music.
Share music with your friends via Snapchat, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter and many more.
THOUSANDS OF 5-STAR REVIEWS!
Features and availability may differ according to the country.
For more information on Shazam’s privacy practices, please read the Privacy Policy, available at https://www.apple.com/legal/privacy/.
Previous Post Next Post