-->

પ્રજ્ઞા સાહિત્ય (Pragna Material)

 પ્રજ્ઞા વર્ગ માટે ઉપયોગી સાહિત્ય / શૈક્ષણિક માટેરીયલ (Pragna Material)

પ્રજ્ઞા અભિગમ (પ્રજ્ઞા એટલે શું ?)

 પ્રજ્ઞા જૂથચાર્ટ

 પ્રજ્ઞા પ્રવૃત્તિ આયોજન

 પ્રજ્ઞા અભિગમ માસિક આયોજન

 પ્રજ્ઞા સાહિત્ય

 પ્રજ્ઞા ટીએલએમ (TLM)

 પ્રજ્ઞા તાલીમ મોડ્યુલ

 પ્રજ્ઞા એકમ કાર્ડ (ગુજરાતી / ગણિત)

 પ્રજ્ઞા લેડર ચાર્ટ

 પ્રજ્ઞા સપ્તરંગી પ્રવૃત્તિ રજીસ્ટર

➮ પ્રજ્ઞા દૈનિક નોંધપોથી

 પ્રજ્ઞા શિક્ષક આવૃત્તિ (ગુજરાતી-ગણિત)

 પ્રજ્ઞા પ્રગતિ માપન રજીસ્ટર (મૂલ્યાંકન રજીસ્ટર)

 પ્રજ્ઞા પરિણામ પત્રકો (D1, D2, D3, D4)

ધોરણ 1 - 2 ના બાળકો માટે... ઘરે લખવા માટે  હોમવર્કની ફાઈલ નીચે લિંકમાં આપેલ છે જે પ્રિન્ટ કરીને કે PDF ડાઉનલોડ કરીને ઉપયોગ કરી શકો.

🧮 ધોરણ-1 માટે... ડાઉનલોડ કરો

🧮 ધોરણ-2 માટે... ડાઉનલોડ કરો